Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet sportmentori programja

A program célja

Szervezetünk fontosnak tartja a tehetséges, óvodás korú gyerekek kulturális, zenei és mozgásos képességeinek a fejlesztését. A „Sajtkukac – nyári foglalkoztató programsorozat óvodások számára“ című program során a magyar kultúra, a hagyományok alaposabb megismerését tűztük ki célul - játékos formában közösen a a gyermekekkel. A szervezet több korcsoportban folytatott már tehetséggondozó és fejlesztő tevékenységet, amely során felismerte, hogy az óvodai nevelés mindennapjaiban háttérbe szorul ez a fajta ismeretátadás, holott célszerű és szükségszerű, hogy a gyermekek megismerkedjenek saját hazájuk tradicionális hagyományaival, kultúrájával.

Az óvoda egyik legfőbb feladata felkészíteni a gyerekeket az iskola kihívásaira, melyet leghatékonyabbam a megfelelő képességek és készségek célirányos fejlesztésével tud megvalósítani - a program játékos készség és képességfejlesztő programokkal kívánja segíteni az óvodapedagógusokat a korcsoport számára a megfelelő és adekvát társadalmi ismeretek, normák átadására.

A tehetségek fejlesztésére már óvodás korban szükség van: kiemelt figyelmet kell fordítani a gyenge területek felzárkóztatására is valamint az iskolai problémák jelentős része speciális fejlesztő, nevelő munkával még óvodás korban megelőzhető.

Várakozásaink szerint a programok során nemcsak az egyéni és csoportos képességek fejlődnek majd, hanem a gyerekeke szülőktől való függetlenedését, társas kapcsolataik elmélyülését, biztonságérzetük növekedését is megcéloztuk. Ebben a korban jellemzően az olyan információk ragadják meg tartósan a gyermekek figyelmét, melyek képesek belőlük nagyfokú érzelmet kiváltani.

A gyermekek fejlődésének óvodás kori (3-6 év) szakaszát a szenzomotoros képességek és az egyes pszichikus funkciók fejlődése határozza meg, melyek legnagyobb mérvű változási ebben a korban zajlanak le - fejlesztésük is ebben az életszakaszban a legcélszerűbb.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a tehetséges gyermekek képességeinek kibontakoztatására és olyan célirányos ismeretek átadására, mely esélyt teremt számukra, hogy a későbbiekben képesek legyenek kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket, nagyobb esélyt teremtve ezáltal arra, hogy megelőzzük az elkallódásukat. Az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve az ilyen programok során a legeredményesebben alkalmazott eszköz nem formális nevelési módszer a játék, a játszva tanulás - így a program során megvalósult programkínálat is a mindennapi játék, játszva tanulás  köré kerültek felépítésre.

A nagy körültekintéssel szervezett „nem ottalvós” tábor ingerekben gazdag környezetet kívántunk nyújtani a gyermekek számára. A napi foglalkozások alappillérei a zene, a mozgás, a néptánc, a kreatív, és kézműves foglalkozások, a népi játékok, közös éneklések, hangszerekkel való ismerkedés voltak. A szervezett táncos-játékos alkalmak között helyet kaptak a különféle egyensúly-és ritmusgyakorlatok, utánzómozgások, vagyis lehetőleg legtöbb módon próbáltuk fejleszteni a mozgásoss képességeiket. A tánc, a mozgás és a zene segítségével a szenzomotoros képességeket, mint például a testséma kialakulását, az egyensúlyérzéket, a téri- irány érzékelést, illetve pszichikus funkciókat - a vizuális és auditív észlelést és megkülönböztetést, a kinesztetikus érzékelést, a vizuális és verbális emlékezetet, a figyelemet kívántuk fejleszteni.

A kiadvány a fenti program gyermekközpontú élményeit kívánja bemutatni egy képeskönyv formájában.

SPORTOLJ IDEGEN NYELVEN

WORKOUT IN A FOREIGN LANGUAGE

NTP-INYK-MPA-12-029

A program célja

A Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány célja ifjúsági, sport és rekreációs programok és rendezvények szervezése, összefogása, koordinálása valamint rendezvényszervezési tanácsadás és lebonyolítás az ifjúsági korcsoportban. Az alapítvány tevékenyen – szervezői és programrendezői szinten egyaránt – kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz. Az alapító okirat illetve az általános, közép és felsőoktatási korcsoportot megcélzó fejlesztő munka szellemében a szervezet egy új, innovatív sportszaknyelvi programot kíván megvalósítani 2013. nyár folyamán Szegeden a szakmai partnereinek bevonásával. A tervezett tevékenységek komplex módon járulnak hozzá a fent megjelölt két célcsoport angol nyelvi kompetenciáinak kialakításához. A programot az alapítvány közösen a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar két, a program megvalósításához a szakmailag legmegfelelőbb és legfelkészültebb egységével, a Testnevelés és Sporttudományi Intézettel valamint a Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszékének a segítségével bonyolítja le angol nyelvű szakmai gyakorlattal rendelkező oktatóinak valamint sportszakemberek, edzők bevonásával.

Oldalak