Tehetségek a sportban: Módszertani foglalkozások testnevelő tanárok és pedagógusok számára

NTP-EFT-MPA-12-031

A program célja

Programunk célja, hogy a dél-alföldi régió köznevelési intézményeiben tanító, gyakorló pedagógusok számára térítésmentes szakmai képzést nyújtsunk a tehetséges fiatal sportolók egyéni képzéséhez. Tehetséggondozásban járatos szakembereink, kiemelkedő tehetségekkel foglalkozó meghívott előadókkal és élsportolókkal közösen szakmai előadások és workhshop foglalkozások keretében dolgozzák fel a tehetség-felismerés és –gondozás, az egyéni képzés hatékonyságát szolgáló elméleti és gyakorlati kérdéseket.

Terveink között szerepel több sportág (pl. atlétika, úszás, triatlon, tájfutás, asztaliteniszezés, kézilabdázás, kosárlabdázás, röplabdázás, labdarúgás) iskoláskorú tehetségígéretei egyéni képzésének megvitatása. A legfrissebb sportélettani és edzésmódszertani eredmények mellett napirendre kerül a legkorszerűbb sportpszichológiai és sportpedagógiai elvek megismertetése, megtárgyalása is. Mindehhez megfelelő alapot nyújtanak intézményünk országosan és nemzetközileg elismert sporttudományos kutatási eredményei, tehetséggondozó gyakorlata, szakembergárdája, kutatási infrastruktúrája, valamint az élsporthoz (pl. Pick Szeged, Szegedi Vízilabda Egylet, Szegedi Kosárlabda Egylet, Szegedi Vasutas Sportegyesület) kötődő napi szintű munkakapcsolatai. Ebből következik további célkitűzésünk, a tehetséggondozásban részt vevő pedagógusok hálózati együttműködésének javítása, nevezetesen az, hogy a programba bevont sportszakemberek a későbbiekben – intézményünkkel, a tehetségnevelő műhelyekkel és egymással munkakapcsolatot fenntartva – maguk is korszerű tudással rendelkező tehetségsegítő szakemberekké váljanak.

Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet sportmentori programja

A program célja

Szervezetünk fontosnak tartja a tehetséges, óvodás korú gyerekek kulturális, zenei és mozgásos képességeinek a fejlesztését. A „Sajtkukac – nyári foglalkoztató programsorozat óvodások számára“ című program során a magyar kultúra, a hagyományok alaposabb megismerését tűztük ki célul - játékos formában közösen a a gyermekekkel. A szervezet több korcsoportban folytatott már tehetséggondozó és fejlesztő tevékenységet, amely során felismerte, hogy az óvodai nevelés mindennapjaiban háttérbe szorul ez a fajta ismeretátadás, holott célszerű és szükségszerű, hogy a gyermekek megismerkedjenek saját hazájuk tradicionális hagyományaival, kultúrájával.

Az óvoda egyik legfőbb feladata felkészíteni a gyerekeket az iskola kihívásaira, melyet leghatékonyabbam a megfelelő képességek és készségek célirányos fejlesztésével tud megvalósítani - a program játékos készség és képességfejlesztő programokkal kívánja segíteni az óvodapedagógusokat a korcsoport számára a megfelelő és adekvát társadalmi ismeretek, normák átadására.

A tehetségek fejlesztésére már óvodás korban szükség van: kiemelt figyelmet kell fordítani a gyenge területek felzárkóztatására is valamint az iskolai problémák jelentős része speciális fejlesztő, nevelő munkával még óvodás korban megelőzhető.

Várakozásaink szerint a programok során nemcsak az egyéni és csoportos képességek fejlődnek majd, hanem a gyerekeke szülőktől való függetlenedését, társas kapcsolataik elmélyülését, biztonságérzetük növekedését is megcéloztuk. Ebben a korban jellemzően az olyan információk ragadják meg tartósan a gyermekek figyelmét, melyek képesek belőlük nagyfokú érzelmet kiváltani.

A gyermekek fejlődésének óvodás kori (3-6 év) szakaszát a szenzomotoros képességek és az egyes pszichikus funkciók fejlődése határozza meg, melyek legnagyobb mérvű változási ebben a korban zajlanak le - fejlesztésük is ebben az életszakaszban a legcélszerűbb.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a tehetséges gyermekek képességeinek kibontakoztatására és olyan célirányos ismeretek átadására, mely esélyt teremt számukra, hogy a későbbiekben képesek legyenek kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket, nagyobb esélyt teremtve ezáltal arra, hogy megelőzzük az elkallódásukat. Az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve az ilyen programok során a legeredményesebben alkalmazott eszköz nem formális nevelési módszer a játék, a játszva tanulás - így a program során megvalósult programkínálat is a mindennapi játék, játszva tanulás  köré kerültek felépítésre.

A nagy körültekintéssel szervezett „nem ottalvós” tábor ingerekben gazdag környezetet kívántunk nyújtani a gyermekek számára. A napi foglalkozások alappillérei a zene, a mozgás, a néptánc, a kreatív, és kézműves foglalkozások, a népi játékok, közös éneklések, hangszerekkel való ismerkedés voltak. A szervezett táncos-játékos alkalmak között helyet kaptak a különféle egyensúly-és ritmusgyakorlatok, utánzómozgások, vagyis lehetőleg legtöbb módon próbáltuk fejleszteni a mozgásoss képességeiket. A tánc, a mozgás és a zene segítségével a szenzomotoros képességeket, mint például a testséma kialakulását, az egyensúlyérzéket, a téri- irány érzékelést, illetve pszichikus funkciókat - a vizuális és auditív észlelést és megkülönböztetést, a kinesztetikus érzékelést, a vizuális és verbális emlékezetet, a figyelemet kívántuk fejleszteni.

A kiadvány a fenti program gyermekközpontú élményeit kívánja bemutatni egy képeskönyv formájában.

Oldalak